Polityka prywatności

www.uneminuteavecmarie.com

Stowarzyszenie Marie de Nazareth

 

Cel niniejszej polityki prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkowników naszej strony o danych osobowych, które będziemy gromadzić oraz o następujących informacjach, jeśli mają one zastosowanie:

 1. Dane osobowe, które będziemy gromadzić

 2. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 3. Kto ma dostęp do zgromadzonych danych

 4. Prawa użytkowników strony

 5. Polityka dotycząca plików cookie na stronie

Niniejsza polityka prywatności działa w połączeniu z warunkami korzystania z naszej strony.

 

Obowiązujące przepisy prawa

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (GDPR), niniejsza polityka prywatności jest zgodna z następującymi przepisami.

Dane osobowe muszą być :

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, uczciwie i przejrzyście w stosunku do osoby, której dane dotyczą (legalność, uczciwość, przejrzystość);

 2. gromadzone do określonych, jednoznacznych i legalnych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami; dalsze przetwarzanie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych nie jest uznawane, zgodnie z art. 89 ust. 1, za niezgodne z celami pierwotnymi (ograniczenie celu);

 3. adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co niezbędne do celów, dla których są przetwarzane (minimalizacja danych);

 4. dokładne i w razie potrzeby aktualizowane; należy podjąć wszelkie uzasadnione kroki, aby zapewnić niezwłoczne usunięcie lub poprawienie nieprawidłowych danych osobowych, biorąc pod uwagę cele, w jakich są przetwarzane (dokładność);

 5. dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy okres, o ile są przetwarzane wyłącznie do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych na mocy rozporządzenia w celu ochrony praw i wolności osoby, której dane dotyczą (ograniczenie przechowywania);

 6. przetwarzane w taki sposób, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

Przetwarzanie jest zgodne z prawem tylko wtedy i tylko w takim zakresie, w jakim spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do jednego lub kilku konkretnych celów;

 2. przetwarzanie jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do wykonania środków przedumownych podjętych na wniosek osoby, której dane dotyczą;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega administrator;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest konieczne do celów wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, chyba że przeważają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

W przypadku mieszkańców stanu Kalifornia, niniejsza polityka prywatności ma na celu zapewnienie zgodności z California Consumer Privacy Act (CCPA). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy tym dokumentem a ustawą CCPA, zastosowanie będzie miało prawo stanowe. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niespójności, zmodyfikujemy naszą politykę tak, aby była zgodna z obowiązującym prawem.

 

Zgoda

Użytkownicy zgadzają się, że korzystając z naszej strony, wyrażają zgodę na:

  • zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności oraz

  • gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych wymienionych w niniejszej polityce.

 

Gromadzone przez nas dane osobowe

Dane zbierane automatycznie

Podczas odwiedzania i korzystania z naszej strony, możemy automatycznie zbierać i przechowywać następujące informacje:

  • Adres IP

  • Szczegóły dotyczące sprzętu i oprogramowania

  • Linki klikane przez użytkownika na stronie

  • Treści, z którymi użytkownik zapoznaje się na stronie

Dane gromadzone nieautomatycznie

Możemy również zbierać następujące dane, gdy użytkownik wykonuje pewne funkcje na naszej stronie:

  • E-mail

Dane te mogą być gromadzone za pomocą następujących metod:

  • Zapisz się do newslettera

Należy pamiętać, że zbieramy tylko te dane, które pomagają nam osiągnąć cel określony w niniejszej polityce prywatności. Nie będziemy zbierać żadnych dodatkowych danych bez uprzedniego poinformowania Państwa.

 

Jak wykorzystujemy dane osobowe

Dane osobowe zebrane w naszej witrynie będą wykorzystywane wyłącznie do celów określonych w niniejszej polityce lub wskazanych na odpowiednich stronach naszej witryny. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych w sposób wykraczający poza to, co zostało ujawnione.

Dane, które zbieramy automatycznie, są wykorzystywane do następujących celów:

  • Statystyki

Dane, które zbieramy, gdy użytkownik wykonuje określone funkcje, mogą być wykorzystane do następujących celów:

  • Komunikacja

 

Komu udostępniamy dane osobowe

Pracownicy

Możemy ujawnić każdemu członkowi naszej organizacji takie dane użytkownika, które są w uzasadniony sposób niezbędne do realizacji celów określonych w niniejszej polityce.

Strony trzecie

Możemy udostępniać dane użytkowników następującym stronom trzecim:

  • Adresy we Francji

Firma może udostępniać dane użytkownika stronom trzecim w następujących celach:

  • Poprawa naszej promocji

Osoby trzecie nie będą miały dostępu do danych użytkownika w zakresie wykraczającym poza to, co jest racjonalnie konieczne do osiągnięcia danego celu.

Inne ujawnienia

Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych stronom trzecim, z wyjątkiem następujących przypadków:

  • jeżeli wymagają tego przepisy prawa

  • jeżeli jest to wymagane w postępowaniu sądowym

  • aby udowodnić lub chronić nasze prawa

  • w przypadku przeniesienia do innego stowarzyszenia lub fundacji

W przypadku korzystania z hiperłącza z naszej strony do innej strony, należy pamiętać, że nie jesteśmy odpowiedzialni za politykę prywatności i praktyki tych stron ani nie mamy nad nimi kontroli.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe

Nie przechowujemy danych użytkownika dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celów, dla których zostały one zebrane.

 

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Wszystkie dane przechowywane w naszym systemie są dobrze zabezpieczone i dostępne tylko dla naszych pracowników. Nasi pracownicy są związani ścisłymi umowami o zachowaniu poufności, a naruszenie tej umowy może skutkować zwolnieniem pracownika.

Chociaż podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych danych użytkowników i ochronę użytkowników, zawsze istnieje ryzyko szkody. Internet jako całość może być czasami niezabezpieczony i dlatego nie jesteśmy w stanie zagwarantować bezpieczeństwa danych użytkownika w stopniu wykraczającym poza to, co jest rozsądnie praktyczne.

 

Międzynarodowe przekazywanie danych

Dane użytkownika mogą być udostępniane, przetwarzane lub gromadzone w następujących krajach:

USA (pliki cookie Google Analytics)

Holandia (pliki cookie Facebooka)

 

Nieletni

GDPR określa, że osoby poniżej 15 roku życia są uważane za nieletnich dla celów gromadzenia danych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie ich danych.

 

Twoje prawa jako użytkownika

Zgodnie z GDPR, użytkownicy mają następujące prawa jako podmioty danych:

  • prawo dostępu

  • prawo do sprostowania

  • prawo do usunięcia danych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  • prawo do przenoszenia danych

  • prawo do sprzeciwu

Więcej informacji na temat tych praw można znaleźć w rozdziale 3 (art. 12-23) GDPR.

 

Jak zmienić, usunąć lub zakwestionować zebrane dane?

Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte lub zmienione w jakikolwiek sposób, zaloguj się do centrum preferencji, do którego odnośniki znajdują się we wszystkich naszych komunikatach lub skontaktuj się z naszym specjalistą ds. ochrony prywatności tutaj:

Oficer RGPD
226 rue Lecourbe - 75015 Paris
rgpdmariedenazarethcom

 

Polityka cookies

Pliki cookie niezbędne do korzystania z witryny

Pozwalają one na korzystanie z głównych funkcji tej strony.

Te pliki cookie nie gromadzą żadnych danych osobowych, a przechowywane informacje nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Pliki cookie dotyczące wydajności strony

Pliki cookie dotyczące wydajności pozwalają nam na optymalizację naszej strony internetowej i wykrywanie wszelkich problemów technicznych, które mogą Państwo napotkać.

Pozwalają nam one na zbieranie informacji o sposobie korzystania z witryny, takich jak liczba wizyt na stronie, liczba wyświetlanych komunikatów o błędach, czas spędzony na stronie lub liczba kliknięć w danym obszarze witryny.

Przechowywane informacje nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

Ciasteczka personalizacyjne

Pliki cookie służące do personalizacji pozwalają nam zapamiętać wybory i preferencje użytkownika.

Przechowywane dane to m.in. kraj zamieszkania, język.

 

Poszanowanie Twojej prywatności

Zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i przestrzegamy następujących 2 zasad.

- Z plikami cookie nie są kojarzone żadne informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Pliki cookie nie pozwalają nam poznać Twojego adresu, daty urodzenia, numeru telefonu ani żadnych innych informacji, które mogłyby Cię zidentyfikować.

- Nie przekazujemy żadnych danych osobowych reklamodawcom ani stronom trzecim.

Jeśli komputer lub urządzenie mobilne jest używane przez więcej niż jedną osobę lub posiada wiele przeglądarek, możliwe jest, że treści wyświetlane innym użytkownikom będą odpowiadać Twoim preferencjom. Jeśli chcesz, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki, odwiedzając sekcję Zarządzanie plikami cookie i ustawienia przeglądarki poniżej.

Zarządzanie plikami cookie i ustawienia przeglądarki

W sekcji Pomoc w przeglądarkach internetowych można znaleźć informacje o tym, jak odmówić przyjęcia nowych plików cookie, jak uzyskać powiadomienie o ich otrzymaniu lub jak je wyłączyć.

Aby ułatwić Ci zadanie, poniżej znajdują się linki do sekcji pomocy w najczęściej używanych przeglądarkach:

- Internet Explorer™: support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d,

- Safari™: https://support.apple.com/kb/PH5042,

- Chrome™: support.google.com/chrome/answer/95647,

- Firefox™: https://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies,

- Opera™: help.opera.com/en/latest/web-preferences/.

 

Zmiany

Niniejsza polityka prywatności może być od czasu do czasu zmieniana w celu zachowania zgodności z prawem oraz w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w naszym procesie gromadzenia danych. Zalecamy, aby nasi użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali nasze zasady, aby upewnić się, że są świadomi wszelkich aktualizacji. W razie potrzeby możemy powiadomić użytkowników pocztą elektroniczną o zmianach w tej polityce.

 

Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z nami za pomocą poniższego formularza:

Telefon: 01 42 50 19 65

E-mail: uneminuteavecmariemariedenazarethcom

Adres pocztowy: Association Marie de Nazareth, 226 rue Lecourbe, 75015, Paris